Strategisch kiezen met Henk Brandenburg

Algemene Voorwaarden DenkHenk

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Woerden en maken deel uit van alle overeenkomsten met en aanbiedingen of offertes voor opdrachtgevers van DenkHenk BV (hierna ook te noemen ‘mij(n)’ of ‘ik’).

2. Totstandkoming opdrachten

Mijn offerte of opdrachtbevestiging is gebaseerd op de informatie die mij door de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan mij heeft verstrekt. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, is de offerte niet verbindend tot het moment dat de opdracht aan mij wordt verstrekt en ik deze uitdrukkelijk heb geaccepteerd. Een mondelinge opdracht wordt door mij schriftelijk, in principe per e-mail, bevestigd.

3. Verplichtingen DenkHenk

Ik zal mij inspannen de door mij te leveren adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

Ik zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal ik met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Ik zal mij inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning, indien hierover afspraken gemaakt zijn, uit te voeren. De duur van de opdracht wordt behalve door mijn inspanning ook beïnvloed door andere factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die ik verkrijg, de medewerking die aan mij wordt verleend en de beschikbaarheid van de oplossingen.

De resultaten van het volgen van de door mij verstrekte adviezen zijn afhankelijk van het advies zelf maar ook van andere factoren, waaronder de uitvoering.

4. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens, die ik nodig heb om de opdracht conform de afgesproken planning uit te voeren, tijdig in mijn bezit zijn. Verder moet ik kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de mogelijk bij mijn werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever.
Opdrachtgever is gehouden mij direct te informeren over zaken die voor de opdracht van belang kunnen zijn. De opdrachtgever heeft met mij vooraf overleg over het eventueel betrekken van derden bij de uitvoering van de opdracht.

5. Vertrouwelijkheid

DenkHenk is verplicht tot geheimhouding van alle niet openbare informatie en gegevens van de opdrachtgever. Ik zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

6. Personeel

De opdracht wordt uitgevoerd door Henk Brandenburg. Slechts in een uitzonderlijk geval en altijd na overleg met de opdrachtgever wordt de opdracht uitgevoerd door een ander.

7. Aanpassing opdrachten

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zullen opdrachtgever en DenkHenk in goede harmonie naar een oplossing zoeken. Zo nodig vindt aanpassing van de opdracht plaats. Artikel 10 is in dat geval onverkort van toepassing. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de opdracht en daarmee één geheel vormen.

8. Tarieven en kosten

In mijn uurtarief zijn alle indirecte kosten van de uitvoering van mijn opdracht inbegrepen, waaronder normale kosten van telefoon, secretariaat en materialen. Uitgezonderd zijn reizen, verblijfkosten en uitzonderlijk materiaalgebruik. De kosten van derden, die ik ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend. Er is dan altijd vooraf overleg met de opdrachtgever over deze kosten. Mijn tarieven blijven gedurende een kalenderjaar ongewijzigd.

9. Betaling

Mijn werkzaamheden worden op basis van de bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever periodiek in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum.

Indien de betaling op de vervaldatum niet door DenkHenk ontvangen is, kan ik de wettelijke handelsrente in rekening brengen. Een opeisbare factuur geeft mij het recht de opdracht op te schorten.

Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verbandhoudende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten zullen geacht worden ten minste 15% van het te vorderen bedrag te zijn.

10. Voortijdige beëindiging opdrachten

De opdracht kan te allen tijde door de opdrachtgever en door DenkHenk worden beëindigd. De opdrachtgever is dan verplicht de op te maken eindfactuur te voldoen binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum. De eindfactuur bestaat uit de gerealiseerde nog niet gedeclareerde uren en kosten.

11. Aansprakelijkheid

DenkHenk is niet aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht, tenzij die het directe gevolg is van verwijtbare gedragingen van mij. De aansprakelijkheid van DenkHenk is beperkt tot ten hoogste 2x het gefactureerde honorarium in de betreffende opdracht over maximaal 3 maanden voorafgaand aan het verwijtbaar gedrag. DenkHenk is niet aansprakelijk voor alle overige schade die bij opdrachtgever of derden ontstaat, zoals bedrijfsschade, indirecte of gevolgschade; hiervoor vrijwaart de opdrachtgever DenkHenk. DenkHenk is niet aansprakelijk voor de schade van opdrachtgever of van derden die het gevolg is van handelen of nalaten van de door mij in overleg met de opdrachtgever ingeschakelde derden.

12. Geschillen

Bij een geschil over de opdracht of over het betalen van een factuur zullen partijen trachten dit door goed overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook de mogelijkheid van bemiddeling of advies van een onafhankelijke deskundige gerekend. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Uitsluitend het Nederlandse recht is van toepassing op al mijn werkzaamheden.

13. Andere voorwaarden

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door DenkHenk uitdrukkelijk van de hand gewezen. De met onderhavige algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover ik deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heb bevestigd voor akkoord. Indien enig beding, deel uitmakend van onderhavige algemene voorwaarden dan wel van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voor het overige in stand.

14. Bedrijfsgegevens DenkHenk

[wpcol_1half id=”” class=”” style=””]
DenkHenk BV
Henk Brandenburg
Tuinderij 11
3481 TW Harmelen

[/wpcol_1half] [wpcol_1half_end id=”” class=”” style=””]
KvK : 30 11 38 02
Bank : NL21RABO 0130 1959 87
BTW : 80 23 01 57 5 B 02
www.denkhenk.com
(Enable Javascript to see the email address)
[/wpcol_1half_end]